ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า

 

 

 • เพิ่มวงเงินคุ้มครองให้เลือกสูงสุด 15 ล้านบาทต่อปี
 • ขยายระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และปลดล็อคค่ารักษาในห้อง ICU
 • เพิ่มการดูแลสุขภาพด้วย วงเงินค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 

ข้อมูลแบบประกัน

ไม่ได้ปลดล็อคแค่ค่ารักษา..แต่เพิ่มการดูแลสุขภาพมากขึ้น

สุขภาพปลดล็อค อัลตร้า ประกันสุขภาพที่ปลดล็อคค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ พร้อมเพิ่มการดูแลสุขภาพด้วยค่าฉีดวัคซีน           และค่าตรวจสุขภาพประจำปี  เลือกวงเงินความคุ้มครองสุขภาพได้ 4 แผน เริ่มต้นที่  3 ล้านบาทต่อปี และแผนสูงสุด 15 ล้านบาทต่อปี

แผนประกันนี้ดียังไง

1) วงเงินคุ้มครองสูงถึง 15 ล้านบาทต่อปี

2) คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

3) ปลดล็อคค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาใน ICU

4) มีค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจสุขภาพประจำปี

**ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้าดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19**

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกัน

1) อายุผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 2
 • อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 4
  (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)

2) สำหรับแบบประกันนี้ที่เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบกับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดและจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ แผนสูงสุดที่ซื้อได้     ตามแบบประกันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินประกันภัยรวมของสัญญาหลักที่มีผลบังคับอยู่

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้

 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (ผู้ป่วยนอก) / สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ 
  /สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 / สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ อ1 หรือ อ2 หรือ อ3

บริการที่มาพร้อมกับแผนประกันนี้

 • บริการดูแลคุณยามพักฟื้น
 • บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • บริการวีดีโอคอลกับคุณหมอ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี     หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชี่วิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ      เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
 • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

หมายเหตุ

 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค
  อัลตร้า
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้          ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์

 • สุขภาพ
 • ผู้ป่วยใน
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย