ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า

จุดเด่นแผนประกัน

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ประกันสุขภาพที่ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง ทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย                        ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

- คุ้มสุดปัง กับค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า จ่ายไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์    

- คุ้มเหมาเหมา กับค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีรักษาโรคมะเร็งจ่ายให้ตามจริง    

- คุ้มเกินคุ้ม กับค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง    

- คุ้มแล้วคุ้มอีก กับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง    

- คุ้มเกินใคร กับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย***

กรณีผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์                  ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 9,539 บาท

** มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เพียง 14 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีที่เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน          เพื่อการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติ      และกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

*** เป็นการให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การให้บริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 - 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)    

สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดเท่านั้น    

ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต                                                                  มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ

- การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย                                    ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้ายกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

- ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาลโดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์

- เบี้ยประกันภัยบนเว็บไซต์นี้ เป็นเบี้ยประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า เท่านั้นทั้งนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก/ เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ/ เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

- ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก

การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ          หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

 

 

ความคุ้มครองที่เลือกเพิ่มได้ 

- มาย โฮล ไลฟ์ A90/21

- คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ1

- คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ2

- คุ้มครองอุบัติเหตุแบบ อ3

- สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง (CI48) 

 

 

 

 

 

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย