ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันชีวิตเพื่อการออมเงิน มาย ควิก รีเทิร์น 12/6

จุดเด่นแผนประกัน

- รับเงินคืนไวตั้งแต่ปีแรก (การันตีรับเงินคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 ปีละ 3%)

- การันตีรับเงินคืนรวมตลอดสัญญา 623%

- ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี

- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

-ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

รายละเอียดการรับประกันภัย

- อายุผู้ขอเอาประกันภัย: 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี

- ตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อ

- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ - สูงสุด: 30,000 - 5,000,000 บาท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)

- งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี

- ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

คำอธิบายเพิ่มเติม

- เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป                โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้                    เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

- เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทน          จากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้     จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

- กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

- กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

- เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา      10 ปี หรือท่านไม่ปฎิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

- การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและ          ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

- ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

 

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย