ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)

ข้อมูลแบบประกัน

การประกันชีวิตกลุ่ม

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 
มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับประโยชน์
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม

 
ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 
มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลและเสียชีวิต เพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ ตามตารางรายการทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 
การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 
มอบความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ที่เป็นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยที่ได้รับเชื้อโรคหรือเกิดการผิดปกติภายในร่างกาย หรือการบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการสูญเสียมือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง บริษัทฯ จะจ่ายเงินทดแทนให้ครั้งเดียว 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม

 
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือ เป็นผู้ขับขี่ หรือ ขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ
ไม่ได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือ พยายามกระทำเช่นว่านั้นในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 
มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา จากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และ เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 

การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก

 
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 
มอบความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับ การตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ต่อครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันสุขภาพกลุ่ม

 
ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟื้น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการรักษา
โดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การให้บริการอำนวยความสะดวกที่มิใช่เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค การปรึกษา
หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลบังคับ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยผู้นั้น
ได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
 

คุณสมบัติการขอประกันกลุ่ม

คุณสมบัติขององค์กรที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

 
ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ 11 – 100 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครอง ประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ณ ปัจจุบัน
เป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
องค์กรจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทยและพนักงานจะต้องปฎิบัติงาน ประจำในประเทศไทย
เป็นองค์กรที่ขอทำประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง/ พนักงานประจำในองค์กร
กรรมการ หรือเจ้าของกิจการ หรือ ที่ปรึกษาบริษัท ที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลา ไม่สามารถเข้าร่วมการประกันภัยได้
สำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้น 3
ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรม เจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือ การรวมตัวในรูปแบบสมาชิก หรือผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับองค์กรที่เคยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน ถึงแม้จะขาดผลบังคับไปแล้วกับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

คุณสมบัติของพนักงานที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัยทุกคน

พนักงานที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
จำนวนพนักงานที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัยขั้นต่ำ 11 คน ณ วันเริ่มสัญญาครั้งแรก หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ ไม่รวมคู่สมรส และบุตร
กรณีที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน พนักงานทั้งหมดจะต้องกรอกใบแถลงสุขภาพและ/หรือ ตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
กรณีที่มีพนักงาน 20 คนขึ้นไป พนักงานทั้งหมดจะต้องกรอกหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยกลุ่ม (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ)
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมแผนความคุ้มครองจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บหรือรักษาตัว หรือติดตามผลการรักษา
เป็นพนักงานประจำที่ปฎิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติ ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว
อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มไม่รวมคู่สมรสและบุตร ที่ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เกิน 45 ปี
คุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรของพนักงานที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม
 
กรณีองค์กรต้องการขอทำประกันภัยให้คู่สมรส และบุตรของพนักงานจะขอทำประกันภัยได้ ต่อเมื่อองค์กรได้ขอทำ  ประกันภัยให้พนักงานคู่สมรสและบุตรทุกคน
อัตราเบี้ยประกันภัยของคู่สมรสและบุตรแต่ละคนจะคิดเท่ากับอัตราเบี้ยประกันภัยของพนักงาน
คู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี และในกรณีที่ทำงานในองค์กรเดียวกับพนักงานสามารถสมัครได้ในฐานะพนักงานเท่านั้น
บุตรของพนักงานจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 14 วัน และไม่เกิน 18 ปี และยังไม่ได้สมรส  หรืออายุไม่เกิน 25 ปี โดยกำลังศึกษาเต็มเวลา และยังไม่ได้สมรส
คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบแถลงสุขภาพ และ/หรือ ตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
การกำหนดแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
 
1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยของพนักงานไม่เกินกว่า 5 แผน (กำหนดแผนประกันภัยของพนักงานได้สูงสุด 5 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
กรณีที่มีการแบ่งแผนประกันภัยมากกว่า 1 แผน การเลือกแผนประกันภัย ในแผนถัดไปจะแตกต่างได้ไม่เกิน 4 ระดับแผน ตัวอย่างกรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันภัยถัดไปที่สามารถเลือกได้จะต้องไม่สูงกว่าแผนประกันภัยที่ 5
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน การตรวจทางห้องทดลองปฏิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ารักษาทันตกรรม เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากมีความประสงค์ที่จะสมัครทำประกันแล้ว พนักงาน คู่สมรส และบุตรจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัยทุกคน
สามารถซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยในเพิ่มเติมได้ตั้งแต่แผน HS1-HS10 และต้องมีการซื้อแผนการประกันชีวิตกลุ่มก่อน
สามารถซื้อการประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ตั้งแต่แผน OPD1-OPD10 โดยผลประโยชน์ต้องไม่เกินค่าห้องและค่าอาหารต่อวันของความคุ้มครองผู้ป่วยใน และต้องมีการซื้อแผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในก่อน
สามารถซื้อค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากผู้ป่วยในเพิ่มเติมได้ตั้งแต่แผน OPDF1-OPDF10 และ/หรือการตรวจทางห้องทดลองปฏิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ได้ตั้งแต่แผน XRAY1-XRAY10 และ/หรือ การรักษาทันตกรรมได้ตั้งแต่แผน Dental1-Dental10 โดยผลประโยชน์ต้องไม่เกิน 4 เท่าของค่าห้องและค่าอาหารต่อวันของความคุ้มครองผู้ป่วยใน และต้องมีการซื้อแผนประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในก่อน
พนักงานตำแหน่งเดียวกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันจะต้องสมัครเอาประกันภัยในระดับแผนเดียวกัน
คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัยในระดับแผนเดียวกันและเป็นแผนที่มีความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงาน และคู่สมรสและบุตรของพนักงานในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครเอาประกันภัยในระดับแผนเดียวกัน
หลักเกณฑ์การแบ่งแผนประกันภัย
 

จะต้องกำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนี้

 
กำหนดแผนประกันภัยแผนเดียวให้แก่พนักงานเท่ากันทุกคน
กำหนดแผนประกันภัยตามตำแหน่งงานของพนักงาน
กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงเงินเดือนของพนักงาน
กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน
การชำระเบี้ยประกันภัยและค่าตรวจสุขภาพ
 
นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชำระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรสและบุตรทั้งหมด
เบี้ยประกันภัยชำระรายปี เท่านั้นและเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ ณ วันที่เริ่มสัญญา หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 10,000  บาท
กรณีหากมีการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครเอาประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
บริษัทฯ สงวนสิทธื์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ตามประเภทธุรกิจที่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย
ประเภทธุรกิจ
 
ประเภทธุรกิจขั้น 1 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับต่ำ หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายใน สำนักงาน งานด้านการบริหาร การจัดการ และรวมถึงลักษณะการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร
ประเภทธุรกิจขั้น 2 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับปานกลาง หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว งานด้านการขาย หรือลักษณะงานด้านอุตสาหกรรมขนาดเบา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ
ประเภทธุรกิจขั้น 3 คือ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับสูง หรือลักษณะงานที่ประกอบอาชีพภายนอกสำนักงานเป็นประจำหรือลักษณะงานด้านช่าง หรือกระบวนการผลิต
ธุรกิจบริการประเภทธุรกิจที่ไม่สามารถขายตามข้อเสนอนี้ได้ คือ
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงภัยในระดับสูงเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทธุรกิจขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ได้ เช่น อุตสาหกรรมขนาดหนัก อุตสาหกรรมเหมืองแร่ กรรมกร การก่อสร้าง อาคารสูง สะพาน  เขื่อน อ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอันตราย ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย พนักงานรักษาความปลอดภัย สายการบิน (นักบิน ลูกเรือ) อุตสาหกรรมเหล็ก ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด โรงโม่หิน อุตสาหกรรมเดินเรือต่อเรือ โรงกลึง รับซื้อขายของเก่า ทหาร ตำรวจ ดับเพลิง ธุรกิจที่พนักงานใช้รถจักรยานยนต์เกินร้อยละสิบ คนขับรถ (รถบรรทุกรถทัวร์ แทรกเตอร์ รถน้ำมัน รถเครน) เป็นต้น
 

การสมัครเอาประกันภัยกลุ่ม

 
กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจและหนังสือรับรองบริษัท)
กรอกใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม หรือหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับพนักงาน/ คู่สมรส/ บุตร (ถ้าสมัคร) โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนามและวันที่ขอเอาประกันภัย
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บัตรประกันสุขภาพ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ส่งบัญชีรายชื่อพนักงาน / คู่สมรส / บุตร วันเดือนปี เกิด ตำแหน่งงาน วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล (ถ้ามี) แผนการประกันภัย ข้อมูลที่ใช้แบ่งแผนประกันภัยของพนักงาน/ คู่สมรส/ บุตรแต่ละคน ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
ชำระเบี้ยประกันภัยก่อนวันเริ่มสัญญา
นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนวันเริ่มสัญญาล่วงหน้า 7 วัน เพื่อบริษัทฯ จะได้พิจารณารับประกันภัย
วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไปหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว หรือ วันที่เริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับผู้ถือกรมธรรม์แล้วแต่วันใดเกิดหลังสุด
กรณีที่มีพนักงานเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน หรือ วันที่พ้นระยะทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกำหนดไว้) หรือวันที่ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณีโดยจะต้องผ่านการอนุมัติรับประกันภัยจากบริษัทฯ ในกรณีที่คู่สมรส และบุตรขอสมัครทำประกันภัยด้วยและบริษัทฯ อนุมัติรับประกันภัย วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยของคู่สมรสและบุตรจะเป็นวันเดียวกันกับของพนักงาน
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
 

ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์

ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับพนักงาน/ คู่สมรส/ บุตร (ถ้าสมัคร)
แบบฟอร์มการขอใช้บัตรประกันสุขภาพ
ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงานคู่สมรสและบุตร เป็นแผ่นดิสก์หรือซอฟท์ไฟล์ ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้านิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นสำเนาขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน)
จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย
 

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

ชีวิต
อุบัติเหตุ
สุขภาพ
 

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย