ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

 ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

ข้อมูลแบบประกัน

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี

มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทุกสถานที่ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เมื่อผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์การประกันภัย ให้กับผู้รับประโยชน์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง

การแท้งลูก

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

แบบฟอร์มการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

หนังสือข้อตกลงการขอใช้บัตรประจำตัวสมาชิกประกันภัยกลุ่ม

สำเนาหนังสือจดทะเบียน องค์กร/บริษัท/หจก./ร้าน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกขอเอาประกันภัยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คุณสมบัติการขอประกันกลุ่ม

คุณสมบัติของกลุ่มที่สามารถเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

องค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

องค์กร หรือหน่วยงานจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทย

การขอสมัครเอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจะต้องกระทำในนามขององค์กร โดยผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาโดยปกติในประเทศไทย หรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี

ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติการทำงาน (Work permit)

มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในวันที่ขอภัยไม่มีอวัยวะส่วนใดพิการหรือบกพร่อง

คู่สมรสของพนักงานหรือสมาชิดที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก โดยเบี้ยประกันกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงานหรือสมาชิก

บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายของพนักงานหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และกำลังศึกษาอยู่ และมีอายุ 1 เดือน 1 วัน – 25 ปี ขอเอาประกันภัยในแผนประกันภัยที่มีผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่มากกว่าของพนักงานหรือสมาชิก และจำนวนเอาเงินประกันภัยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยกำหนดขั้นอาชีพเดียวกับพนักงาน หรือสมาชิก

คู่สมรสและ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิกจะเข้าร่วมแผนประกันภัยได้ต่อเมื่อพนักงานหรือสมาชิกเข้าร่วมแผนประกันภัยความคุ้มครองของคู่สมรส และ/หรือบุตรของพนักงานหรือสมาชิก จะสิ้นผลบังคับทันทีที่ความคุ้มครองของพนักงานหรือสมาชิกสิ้นสุดลง

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับประกันภัย

จำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 คน (ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตรของพนักงานหรือสมาชิก) และเบี้ยประกันภัยรวมต่อกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท

แผนประกันภัยที่เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี ของพนักงานหรือสมาชิก

การกำหนดแผนประกันภัยให้แก่พนักงานหรือสมาชิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างนึ่งดังนี้กำหนดแผนประกันภัยเพียงแผนเดียวให้แก่พนักงานหรือสมาชิกเท่ากับทุกคน

– กำหนดแผนประกันภัยตามระดับตำแหน่งของพนักงาน

– กำหนดแผนประกันภัยตามระดับเงินเดือนของพนักงาน

– กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุงานของพนักงาน

การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น

ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นั้บตั้งแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาด เจ็บนั้น เมื่อใดก็ดี บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

รายการทดแทน

การรักษาพยาบาล

ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นั้บแต่วันที่เกิกอุบัติเหตุ สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในตาราง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการรักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร สะดวก และรวดเร็ว

จ่ายค่าสินไหมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารเรียกร้องถึงบริษัทฯ ครบถ้วน

บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) แจ้งการจ่ายสินไหมทดแทนให้ แก่ผู้เอาประกันภัยเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัยที่เบิกค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ

โอนเงินสินไหมทดแทนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้เอาประกันภัยเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการอยุธยาแคร์ คือบริการด้านการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมมากกว่า 230 แห่ง ทั่วประเทศ

ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร 1373 พร้อมให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วแบบ One Stop Service

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นอาชีพ

เบี้ยประกันภัยจะกำหนดตามลักษณะอาชีพของพนักงานหรือสมาชิกแต่ละคน

อาชีพ ขั้น 1 คือ กลุ่มอาชีพที่ประจำในสำนักงาน เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงานประจำสำนักงานข้าราชการที่ประจำในสำนักงาน ครู ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ เจ้าของกิจการค้าขายที่ประจำอยู่แต่ในร้าน (ขายยา ขายทอง อัญมญี ขายของชำที่ร้าน) เป็นต้น

อาชีพ ขั้น 2 กลุ่ม อาชีพที่จะต้องเดินทางออกไปนอกบริษัท หรือกลุ่มช่างฝีมือขนาดเบาที่มีความชำนาญ เช่น พนักงานขายที่ต้องเดินทาง วิศวกร สถาปนิก สัตวแพทย์ หัวหน้าคุมงาน หัวหน้าช่าง (ไม่ได้ลงมือทำ)เจ้าของกิจการ (ร้านอาหาร ขายของในตลาด อู่ซ่อมรถ อู่เคาะพ่นสี ปะยาง โรงกลึง ปั้มน้ำมัน รับซื้อของเก่า ฯลฯ) เจ้าของสวน นา ไร่ ฟาร์ม (ไม่ได้ลงมือทำ) เจ้าของกิจการหรือพนักงานขาย (ขายผลไม้ ขายดอกไม้) เป็นต้น

อาชีพ ขั้น 3 กลุ่ม อาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกึ่งช่างฝีมือ เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างก่อสร้าง (ช่างฝีมือที่ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนขับรถแท็กซี่ คนขับรถบรรทุกส่งของ คนงานในโรงงาน เป็นต้น)

อาชีพ ขั้น 4 คือ กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและมีความเสี่ยงสูง เช่น อาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ ขับรถบันทุกหนัก 6 ล้อขึ้นไป ขับรถเครน ขับรถน้ำมัน ขับรถบรรทุกข้ามจังหวัด ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง กรรมกร เป็นต้น

เป็นต้น

แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

เลือกสรรแผนความคุ้มครองที่ครองคลุมมากกว่าให้แก่พนักงานทุกอาชีพ

หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยทุกคนในแต่ละขั้นอาชีพ ให้ใช้ช่องอัตราเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด โดยนับรวมทั้งพนักงาน/สมาชิก คู่สมรส บุตร เช่น จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยทั้งหมด 20 คน มีอาชีพขั้นที่ 1 จำนวน 5 คน อาชีพขั้นที่ 2 จำนวน 10 คน และอาชีพขั้นที่ 3 จำนวน 5 คน ให้ใช่เบี้ยประกันภัยในช่อง 6-20 คน ทุกขั้นอาชีพ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่จะเอาประกันภัยของขั้นอาชีพ 4 ต้องไม่เกิน 50% ของจำนวนพนักงานหรือสมาชิกที่ขอเอาประกันภัยทั้งหมด

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [PA2]

ชดเชยค่ารักษาพยาบาล [ME]

ขยายความคุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท [MC]

ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท [MA]

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก

สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ

 

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

อุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

 

 

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย