ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงแค่ฝากข้อมูลการติดต่อไว้ แล้วทางทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไป เพื่อให้ข้อมูล.

 ประกันชีวิตอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

เลือกเวลาชำระเบี้ยได้ตามต้องการ

มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

แนบความคุ้มครองสุขภาพและอื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อมูลแบบประกันชีวิต

รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมออกแบบการออมในแบบที่คุณทำได้ เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการ

เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ ได้ตามต้องการ ทั้งแบบ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี

เบี้ยฯ เริ่มต้นเดือนละ 225 บาท (ตัวอย่างเบี้ยฯ สำหรับเพศชายอายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ 25 ปี)

ให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85ปี

มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 1 ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับ

เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา 2

เหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุแนบ

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

รายละเอียดแบบประกันชีวิต

อายุที่ขอเอาประกันภัย

– อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 10, 15, หรือ 20 ปี

– อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี : กรณีเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 25 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต่ำ 2,500 บาท

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี

กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

 

คำอธิบายภาพ

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา ซึ่งการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

3 อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลรายปี และ/หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อการกำหนดอัตราเครดิตรายปี และแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราเครดิตรายปีที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราที่คำนวณจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือคาดการณ์ แต่เป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ ราย 6 เดือน/ รายปี

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย: ชำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz/ เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ/ ชำระโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ชำระที่สาขา สำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท/ ชำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ หรือชำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท/ ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)/ ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ ดังนั้น หากมีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์

ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์

  • ชีวิต
  • ลดหย่อนภาษี
  • ออมเงิน

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

  • ผู้ป่วยใน
  • ผู้ป่วยนอก
  • ชดเชยรายได้
  • คุ้มครองการทุพพลภาพ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองโรคมะเร็ง

อยากได้คำแนะนำจากตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา

เราเป็นตัวแทนของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ มีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในการให้บริการทั่วประเทศไทย